سیستم مینی اینترکام mini intercom جهت استفاده در گیشه های اطلاعات به عنوان مانع گسترش ویروس کرونا کاربرد دارد.