راهکارهای سیستم های صوتی (PA/GA) در صنایع

2020-09-12T14:52:45+04:30

سیستمهای فراخوانی صوتی یکی ازاصلی ترین نیازهای یک مجموعه صنعتی میباشد. در محیط های صنعتی 2 عامل اصلی نیاز ما را به تجهیزات صنعتی استاندارد سوق می دهد. آلودگی شدید صوتی آلودگی شدید محیط از نظر گرد و غبار ویژگی های سیستم های صوتی (PA/GA) ایجاد منطقه های(zone) قابل تفکیک و قابل تغیر جهت فراخوانی صوتی. [...]